2D/3D软件模块

2 个企业 | 3 个产品
平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
计算软件模块
计算软件模块
VIP™

该软件在 TrueTest 软件的基础上增添了基于机器视觉的配准功能,用于对背光图标、文本和形状进行光学测量分析。 发光控件、仪表板、 LED 灯带等背光组件的评估需要独特的测量方法。发光组件的质量是由光学测量质量(亮度,色度)和发光区域的完整性(形状正确,无缺陷)共同确定的。准确的测量需要对图标和形状进行精确的配准,确保仅将发光区域用于量化光学测量值,并且可以检测到缺陷。虽然光学测量系统擅长进行亮度和色度分析,但它们传统上缺乏机器视觉功能。机器视觉功能可实现对独特形状的一致配准,以及对发光图标和文本质量的统一检测。 作为瑞淀光学系统TrueTest™ ...

计算软件模块
计算软件模块
TT-AutomotiveDisplay™

适用于评估车辆中内置显示器质量的特定应用软件模块和测试。 由于可变照明条件、温度、振动、观看角度和其他因素的影响,车载显示器对性能具有特殊的要求。在显示器日益受到关注的汽车市场上,确保各种形状和尺寸、带有防眩光或防反射涂层、内置到不同的固定装置中、在相对于乘客和驾驶员的固定位置观看的显示器的视觉质量是制造商们面临的一项关键挑战。 作为Radiant Vision Systems TrueTest™软件系列的一部分,TT-AutomotiveDisplay测试模块拥有TrueTest软件的所有优点,可通过特定的测试高效执行亮度、色度和Mura测量,以评估车辆内置显示器的质量。来自Radiant的完整车载显示器测试解决方案将TT-AutomotiveDisplay特定应用软件模块和ProMetric®成像色度计或亮度计结合在一起,可快速对来自控制台、仪表板和中控台的显示器执行自动化视觉检测。 TT-AutomotiveDisplay测试模块依靠 ...

分析软件模块
分析软件模块
Order Analysis

... 对于旋转运动的工作,阶次分析允许检测角速度,因此是经典波束成形变换的替代方法。其主要优点是,即使转速发生变化,与速度有关的信号分量也能保持在阶次谱中的位置。阶次和频率光标以及阶次滤波可以对旋转设备进行进一步分析。 模块功能。 阶梯光谱 订购程序 秩序照片2D/3D。秩序谱/秩序图的声学照片 秩序电影。原声电影:从秩序光谱/秩序图谱开始 谱图中的顺序线/顺序图中的频率线 ...

平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻